IV. ročník Detskej konferencie a XVI. ročník Dúhových dní

14.11.2013 11:47

IV. ročník Detskej konferencie a  XVI. ročník Dúhových dní

sa konal dňa 14. novembra 2012

v aule ZŠ Námestie mládeže vo Zvolene pod názvom

„Detská dúhová konferencia“

Pod záštitou Mesta Zvolen ju organizovali tieto organizácie:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene, Základná škola, Námestie mládeže 587/17 vo Zvolene,

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene,

Súkromné centrum voľného času a Súkromná základná umelecká škola Heuréka.


Konferencia bola určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl, koordinátorov prevencie a dospelých účastníkov, ktorí aktívne pracujú s deťmi a mládežou. Podujatia sa zúčastnilo 200 detí z 13 základných škôl zvolenského okresu, z dvoch súkromných základných umeleckých škôl a z troch športových klubov. Spoločne pripravili pestrý program a vytvorili dobrú atmosféru. 

Program Detskej dúhovej konferencie bol rozdelený do dvoch blokov. Prvý bol venovaný prezentáciám, ktoré si pripravili peer-aktivisti, žiaci niektorých zvolenských škôl a úspešní športovci. Ich príspevky boli zamerané na prezentáciu peer-programu, na prevenciu sociálno-patologických javov, propagáciu zdravého životného štýlu a zmysluplného využitia voľného času podporené športovými a hudobnými vystúpeniami.

Druhý blok programu bol zameraný na vedomostný kvíz, ktorý prebiehal v troch súťažných kolách. Lektormi boli preventisti: Mgr. Sylvia Tichá (1. kolo – prevencia drogových závislostí), poručík  Bc. Ladislav Lietava (2. kolo – prevencia kriminality) a inšpektor Jozef Michalík (3. kolo – pokušenia súčasnosti). Vo vedomostnom kvíze boli najúspešnejší žiaci ZŠ J. Alexyho vo Zvolene, ktorí sa umiestnili na 1. mieste,  2. miesto obsadili žiaci ZŠ vo Zvolenskej Slatine a 3. miesto sa podarilo získať žiakom zo ZŠ M. Rázusa vo Zvolene.

Počas prestávky mali žiaci možnosť odmerať si hladinu CO vo výdychu prístrojom Smokerlyzér, pozrieť si výstavku literárnych a výtvarných prác, výstavku kníh Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra zameranú na protidrogovú tematiku  a tiež ochutnať malé občerstvenie. Mladí reportéri zo školských časopisov sa zúčastnili detskej tlačovej besedy a na zvedavé otázky im odpovedali inšpektor Jozef Michalík s MsP a poručík Bc. Ladislav Lietava s  OR PZ SR.

Súčasťou detskej konferencie bola aj výtvarná a literárna súťaž. Jej hlavným motívom bol aktuálny pohľad mladých na životný štýl „Akí sme a čo nás baví.“ „Pokušenia súčasnosti.“ Najlepšie výtvarné a literárne práce žiakov boli umiestnené na stenách auly.

 

Tu si môžete pozrieť zopár fotografií.