Je naše dieťa pripravené stať sa prváčikom?

16.03.2016 07:02

            Túto otázku si kladú mnohí rodičia, ktorí majú dieťatko narodené medzi 1. septembrom 2011 až 31. augustom 2012. Poprípade aj  o trošku neskôr, ak chcú dieťatko predčasne zaškoliť. 

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Zápisy na základné školy sa uskutočňujú v termíne od 1. do 30. apríla 2018. Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) – formou všeobecne záväzného nariadenia alebo ohlásenia o zápise.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje buď škola alebo je táto informácia súčasťou VZN. Zvyčajne to je:

občiansky preukaz zákonného zástupcu

rodný list dieťaťa

v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

vyplnená prihláška (tú si môžete niekde stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise). 

Pred nástupom dieťatka do školy je dôležité posúdiť jeho školskú spôsobilosť. Čo je to tá školská spôsobilosť a prečo sa nám zdá, že z roka na rok sú požiadavky kladené na dieťa vyššie? Musí už poznať naše dieťatko písmenká a čo ak ešte nevyslovuje niektoré slová správne? Čo ak je veľmi plačlivé alebo neobsedí? To sú jedni z mnohých otázok, ktoré rodičia budúcich prváčikov riešia.

Školská spôsobilosť je súbor kognitívnych funkcií, emocionálnych a sociálnych zručností a tiež celkovej zrelosti nervového systému dieťaťa, ktoré sú predpokladom toho, že dieťa nároky, ktoré na neho budú kladené v 1. triede zvládne. Poďme sa týmto komplikovane napísaným zložkám povenovať bližšie.

Kognitívne funkcie sú funkcie poznatkov a vedomostí. Dieťatko by malo vedieť čosi o sebe a o svojom okolí, koľko má rokov, kde býva, ako sa volajú jeho rodičia, aké je ich povolanie. Svedčí to o jeho kontakte s okolím a uvedomovaní si začlenenia samého seba do prostredia. Tiež to súvisí s celkovou zrelosťou nervovej sústavy a teda mozgových štruktúr. Predškolák by mal poznať farby, geometrické tvary, napočítať minimálne do 10 a vedieť porovnať množstvo (viac-menej).

Predškolák nemusí nutne poznať písmená, je pravda, že mnohé deti v tomto veku o ne prejavujú záujem. Chcú napísať svoje meno, zaujímajú ich nápisy na obchodoch a pod. Ak sa dieťa pýta, prejavuje záujem, netreba mu brániť.

            Do tejto skupiny patria aj grafomotorické zručnosti a teda, či dieťatko kreslí, rado kreslí, ako kreslí ľudskú postavu (má úzky súvis s celkovou „zrelosťou“ detského organizmu), či vie nakresliť základné geometrické tvary (kruh, trojuholník, štvorec...), vlnovky, špirálky a pod. Táto oblasť nám hovorí o tom, či dieťa má dobré predpoklady na zvládnutie písania.

            Je možné, že niektoré deti v predškolskom veku ešte nevyslovujú všetky hlásky (časté sú sykavky, „r“, „l“, tiež neplynulosti v reči/zajakavosť). Dôležité je, ak takýto nedostatok dieťatko má, aby rodičia kontaktovali logopéda. Vývin reči je dôležitý na zvládnutie správnej techniky čítania, aby dieťa neskôr čítalo plynulo a aby prečítanému textu rozumelo.

            Emocionálna a sociálna zrelosť je názov pre celkové správanie sa dieťatka v spoločnosti ale aj jeho vnútorné prežívanie a prejavy. Deti v predškolskom veku už zvládnu určitú záťaž (zvládnu vypracúvať pracovné listy, vykonávať pomocné práce a pod.), a drobné stresové situácie, mali by vedieť počkať, kým druhý dohovorí, vedieť sa vcítiť do druhého, že aj iných potreby sú dôležité, keď sú hladné, vedia počkať...

            V societe teda v spoločnosti dieťa vie vydržať i bez prítomnosti svojho rodiča, vie sa prispôsobiť novému prostrediu a novým ľuďom v ňom, spolupracuje s dospelým (učiteľka, vychovávateľka).

            Keď sme vyššie spomínali vyspelosť nervovej sústavy a mozgových štruktúr, vyššie spomínané oblasti sú tiež jej súčasťou. S nervovou sústavou úzko súvisí aj udržanie pozornosti a koncentrácia dieťaťa. Predškoláčik by mal vedieť udržať pozornosť určitú dobu, mal by vedieť odignorovať rušivé podnety z okolia (vravu kamarátov, zvuky z ulice...), tiež by mal mať záujem o pracovné listy, tvorenie, jedným slovom vedieť „obsedieť“.

            Čo ak niečo z toho, čo bolo vyššie spomínané moje dieťa nevie?

Zdôraznili by sme, že vyššie spomínané oblasti sú súborom vedomostí a schopností.  Každé dieťa je úplne iné a vyspieva inak alebo v inom období. Niektoré dieťa strihá už v troch rokoch, niektoré až v piatich, niektoré má väčší záujem a kreslenie, iné o pohybové aktivity. Pani učiteľky v 1. triede rozumejú detským dušičkám a vedia, že prvé týždne sú adaptačné, spoznávanie. Niektoré deti potrebujú dlhší čas na adaptáciu, iné sa prispôsobia takmer okamžite.

            Ak sa potrebujete uistiť, či vaše dieťatko je pripravené na zahájenie školskej dochádzky, naše Centrum pedagogicko-psychologockého poradenstva a prevencie realizuje posúdenie školskej spôsobilosti u detí (je potrebné sa telefonicky objednať na tel.č. 045/5335502).  Je možné, že psychologičky z nášho zariadenia boli aj vo vašej materskej škôlke, kde sme v priebehu januára orientačne testovali detičky, orientačne znamená, že sme sa snažili zachytiť deti, ktoré majú ešte určité nedostatky a rodičia mali možnosť s nami ich výsledky odkonzultovať. Ak si napriek tomu váhate, objednajte si vaše dieťatko na pretestovanie.

            U niektorých detí, ktoré majú viaceré nedostatky vo vyššie spomínaných oblastiach je vhodné realizovať odklad povinnej školskej dochádzky. Rok je dlhá doba, dieťatko sa v pokoji povenuje oblastiam, ktoré sú pre neho ešte problémové a aj celková nervová sústava zohráva veľkú rolu, hovoríme laicky, že dieťatko „dozreje“, vyspeje. Rozhodnutie o odklade dáva naše zariadenie, na základe psychologického vyšetrenia, ktoré u nás dieťatko absolvuje. Napriek tomu je potrebné, aby ste s dieťatkom išli do svojej kmeňovej školy na zápis (škola, do ktorej podľa miesta bydliska patríte).

            Je možné, že niektoré deti naopak dosahujú školskú spôsobilosť skôr a teda, sú to deti, ktoré sú narodené po 31.8.2012. Najčastejšie to bývajú deti septembrové ale aj neskôr narodené. I tu je potrebné psychologické vyšetrenie na posúdenie školskej spôsobilosti, na základe našej správy a vyjadrenia vaše dieťatko škola môže prijať.

            Predškolákom želám úspešný vstup do 1.ročníka, deťom s odkladom, aby sa vyhladilo, čo treba a rodičom veľa lásky a trpezlivosti.

            S pozdravom

            Tím CPPPaP Zvolen