#martyisdead (seriál o kyberšikanovaní)

18.01.2021 11:45

CPPPaP Zvolen odporúča seriál #martyisdead ako pomocný preventívny audiovizuálny materiál pre preventistov na školách, pedagogických a odborných zamestnancov a profesionálov z pomáhajúcich profesií v prevencii kyberšikanovania u detí a mládeže. Zdôrazňujeme, aby si vyššie uvedení odborníci najprv seriál sami pozreli a následne zvážili pri akej vekovej kategórii detí seriál použijú, nakoľko autori neuviedli vekovú vhodnosť. V nasledujúcom texte uvádzame základné informácie o kyberšikanovaní.

martyisdead_kyberšikanovanie.pdf (232757)