Máte nadaného predškoláka?

05.02.2018 10:32

Milí rodičia!

 

Pred nástupom do školy Vášho dieťaťa určite zvažujete vhodný typ školy. Ak sa Vám zdá, že Vaše dieťa má prejavy intelektového nadania (popísané nižšie), máte možnosť zvoliť vzdelávanie v triede pre nadané deti, alebo vzdelávanie formou individuálneho začlenenia v bežnej triede ZŠ.

 

Typické prejavy správania nadaných detí:

  • bohatá slovná zásoba (kladú veľa otázok)

  • záujem o čísla a písmená už v predškolskom veku (veľa z nich už vie čítať a písať)

  • majú špeciálne záujmy netypické pre deti ich veku

  • majú originálne nápady

  • neustále potrebujú nové informácie, ktoré hľadajú v encyklopédiách a knihách

  • radi sú s dospelými ľuďmi alebo staršími deťmi

  • sú menej prispôsobivé ako iné deti, nerešpektujú autority, sú presvedčené o svojej pravde

  • sú večným oponentom, preto sa javia ako nedisciplinované a môžu byť s nimi výchovné problémy

  • potrebujú málo spánku

 

Podmienkou prijatia do triedy pre žiakov s intelektovým nadaním je absolvovanie psychologického vyšetrenia v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Zvolen (CPPPaP), ktoré musí byť uskutočnené ešte pred zápisom do ZŠ.

Prihlášky posielajte emailom ( cpppapzv@gmail.com) alebo  telefonicky priamo v CPPPaP Zvolen na t. č. 045/533 55 02, 045/ 5479590 alebo na detašovom pracovisku v Krupine  045 / 5512493

 
 

viac sa môžete dozvedieť napríklad aj na webových stránkach

https://www.nadanie.sk/

https://www.centrumnadania.sk