Príprava peer - aktivistov na aktivity počas Týždňa boja proti drogám

09.01.2017 15:27

Príprava peer - aktivistov na aktivity počas Týždňa boja proti drogám je názov rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Protidrogová prevencia 2016“, ktorý realizovalo Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie od júla do decembra 2016.

 
Cieľom projektu bolo smerovanie žiakov k zdravému životnému štýlu a budovaniu takého hodnotového rebríčka a postojov, ktoré im umožnia plnohodnotne a bez návykových látok prejsť obdobím dospievania, ktoré je v tejto súvislosti považované za najkritickejšie obdobie. Zároveň išlo o to, že peer – aktivista/rovesník dokáže pozitívne ovplyvniť myslenie a správanie detí svojej vekovej kategórie alebo mladších tak, aby si vytvorili odmietavý postoj k experimentovaniu a užívaniu návykových látok a vedeli ju odmietnuť v situácii sociálneho tlaku.
 
Vďaka projektu sa 29 žiakov ôsmych ročníkov zo základných škôl zvolenského okresu zúčastnilo dvojdňového sústredenia v dňoch 11.- 12.11.2016. Peer – aktivisti, ktorí v programe pracujú od októbra 2015, nadobudnuté vedomosti a zručnosti zúročili po sústredení hlavne počas Týždňa boja proti drogám, ktorý bol na zvolenských základných školách realizovaný v dňoch 21. – 25.11.2016. Pomáhali koordinátorom prevencie na školách, viedli zážitkové aktivity v triedach, na Detskú konferenciu Križovatky šťastia si pripravili príspevky zamerané na prevenciu drogových závislostí a ďalšie súčasné problémy mladých ľudí. Na deviatich školách v okrese realizovali preventívne vstupy v 48 triedach.
48 triedach.Príprava peer - aktivistov na aktivity počas Týždňa boja proti drogám je názov
 
rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 
„Protidrogová prevencia 2016“, ktorý realizovalo Centrum pedagogicko -
 
psychologického poradenstva a prevencie od júla do decembra 2016.
 
Cieľom projektu bolo smerovanie žiakov k zdravému životnému štýlu a budovaniu takého
 
hodnotového rebríčka a postojov, ktoré im umožnia plnohodnotne a bez návykových látok
 
prejsť obdobím dospievania, ktoré je v tejto súvislosti považované za najkritickejšie
 
obdobie. Zároveň išlo o to, že peer – aktivista/rovesník dokáže pozitívne ovplyvniť
 
myslenie a správanie detí svojej vekovej kategórie alebo mladších tak, aby si vytvorili
 
odmietavý postoj k experimentovaniu a užívaniu návykových látok a vedeli ju odmietnuť
 
v situácii sociálneho tlaku.
 
Vďaka projektu sa 29 žiakov ôsmych ročníkov zo základných škôl zvolenského okresu
 
zúčastnilo dvojdňového sústredenia v dňoch 11.- 12.11.2016. Peer – aktivisti, ktorí
 
v programe pracujú od októbra 2015, nadobudnuté vedomosti a zručnosti zúročili po
 
sústredení hlavne počas Týždňa boja proti drogám, ktorý bol na zvolenských základných
 
školách realizovaný v dňoch 21. – 25.11.2016. Pomáhali koordinátorom prevencie na
 
školách, viedli zážitkové aktivity v triedach, na Detskú konferenciu Križovatky šťastia si
 
pripravili príspevky zamerané na prevenciu drogových závislostí a ďalšie súčasné
 
problémy mladých ľudí. Na deviatich školách v okrese realizovali preventívne vstupy v
 
48 triedach.