Systemický rozhovor- vzdelávanie

21.11.2016 07:25

V dňoch 9.11. a 10.11. 2016 sme sa zúčastnili na vzdelávaní s názvom „Systemický rozhovor“. Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Banskej Bystrici. Stretnutia sa zúčastnili najmä odborní zamestnanci z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a z Centier špeciálno-pedagogického poradenstva. Naša poradňa bola v zastúpení piatich psychologičiek a jednej sociálnej pedagogičky. Lektorkou vzdelávania bola PhDr. Eva Linhová – certifikovaná psychoterapeutka s vyše 25 ročnou praxou, ktorá okrem iných aktivít organizuje Komplexný terapeutický výcvik v systemickom prístupe - Umenie terapie. Tento kurz, ktorý bol zameraný na už spomenutý terapeutický prístup bol obohacujúci ako po teoretickej stránke, tak najmä po praktickej.  Mali sme možnosť vyskúšať si v praxi vedenie systemického rozhovoru, a tak získať ďalšie skúsenosti pre prácu s našimi klientmi- deťmi, ale aj ich rodičmi a v neposlednom rade s tými, s ktorými často spolupracujeme, a to s pedagógmi škôl v našom okrese. Aj napriek tomu, že tieto dva dni boli v celku intenzívne niesli sa v znamení príjemnej atmosféry a my si z týchto dní odnášame len pozitívne zážitky,  množstvo nových poznatkov a námetov na premýšľanie. Veríme, že dokážeme nadobudnuté skúsenosti zúročiť aj v každodennej práci.

 

Mgr. Petra Benčová, Mgr. Petra Majerová- psychologičky CPPPaP Zvolen