Ponuka práce

  • Centrum pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie Zvolen, hľadá  do svojho tímu 

špeciálneho pedagóga na plný úväzok,  počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky .

 Kritéria:

  • kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009  - VŠ II. stupňa v požadovanom študijnom odbore( špeciálna pedagogika)
  •  prax v odbore  vítaná
  • zdravotná a psychická spôsobilosť 
  • schopnosť  tímovej práce

 

Predpokladaný termín nástupu: 1.10.2018, prípadne podľa dohody.

 Odmeňovanie: podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom , motivačným listom , dokladmi o vzdelaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov, zasielajte do 30.septembra 2018 na adresu:

 CPPPaP, Dukelských hrdinov 44, 96001 Zvolen,

         obálku označte „výberové konanie“

alebo na mail:

beatagrassl@gmail.com

 Kontakt pre bližšie informácie:

 PhDr. Beata Grassl,riaditeľka CPPPaP Zvolen

tel: 045/5479590

www.cpppapzvolen.webnode.sk