Druhý krok

Skúsenosti a výskumy v rôznych krajinách, ale aj v rámci samotného Slovenska potvrdili efektívnosť programu Srdce na dlani.

Program je veľmi vhodne štruktúrovaný do viacerých blokov- empatia, riešenie problémov, sebaregulácia negatívnych emócií. Prepracované je každé jedno stretnutie (vyučovacia hodina) ako po stránke obsahovej, tak aj metodickej, s využitím posterov, psychohier, príbehov, fotografií s modelovými situáciami, kariet s emóciami a pod.

Program možno zakomponovať do rôznych iných preventívnych programov, možno ho používať v rámci školy, ale aj poradenského zariadenia.

 

Tento program je vhodný najmä pre:

- pozitívny rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálnych a komunikačných zručností;

- interakciu a komunikáciu učiteľ- žiaci a zmenu sociálnej klímy triedy a sociability detí;

- dobrú spoluprácu školy s rodinou dieťaťa, zapojenie sa rodičov do aktivít školy, triedy a výchovy detí;

- školskú úspešnosť, školskú výkonnosť a školskú práceschopnosť dieťaťa;

- zmenu správania žiakov vyznačujúcich sa nápadnými osobitosťami v správaní, ktoré signalizujú disociálny alebo disharmonický vývin osobnosti;

- zníženie ADHD (hyperaktivity s nepozornosťou), agresie, násilia, ale aj silnej introverzie, hanblivosti, úzkosti či depresie, dobré riešenie konfliktných situácií v triede, konfliktov s vrstovníkmi a súrodencami so snahou riešiť rozpory s empatiou, toleranciou, dohodou a kompromisom;

- rozvoj tolerancie žiakov k odlišnostiam (psychickým, telesným, národnostným, etnickým, náboženským);