Modriny na duši

17.05.2017 07:05

    Dňa 3.5. 2017 Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene  zorganizovalo v spolupráci so Strednou priemyselnou školou dopravnou vo Zvolene a OZ Kalmou pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, učiteľov a asistentov učiteľov

                                       

                                                workshop „ MODRINY NA DUŠI „ .

 

     Workshop bol zameraný na inštitucionálne násilie, k sekundárnej viktimizácií detských obetí násilia. Ako postupovať v prípadoch podozrenia sexuálneho zneužívania detí, postup učiteľov, odborných zamestnancov. Súčasťou workshopu bol premietnutý metodický film z dielne občianskeho združenia Slniečko  „ Modriny na duši“, ktorý nastavuje zrkadlo a cestu riešenia problematiky násilia.

    Workshop viedla lektorka Mgr. Kováčová, ktorá je zároveň riaditeľkou občianskeho združenia Slniečko, n. o. v Nitre. Vo svojej odbornej praxi sa venujú týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam  domáceho násilia a aktívne sa podieľajú na konkrétnych riešeniach tejto problematiky. Poskytujú sociálnu pomoc, humanitárnu starostlivosť týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom, obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia a deťom v krízových životných situáciách v SR v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.       

                                                       Pravým šťastím dieťaťa je, že je milované……..

                                                                                                              Mgr. Klimová CPPPaP Zvolen