Informácie pre školy

Prijímacie skúšky na SŠ

29.04.2020 12:45

informácia MŠVVŠ SR k PS.pdf (190322)

rozhodnutie _prijímačky_27_4 (final).pdf (475703)

Vážení pedagógovia! Sme tu pre Vás. Tím CPPPaP Zvolen.

17.04.2020 09:02

Spolupráca škola a CPPPaP ZV

07.04.2020 10:45

Pár slov k spolupráci škôl a CPPPaP ZV v súčasnej situácií mnohých výziev. 

Spolupráca škola a CPPPaP Zv.pdf (401744)

Zápis do prvého ročníka ZŠ v období pandémie

01.04.2020 09:57

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 08. 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2020, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

 2.  Zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí výlučne len elektronickou formou. Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy. 

  3.  Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

4. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020. 

Asistent učiteľa - rozdelenie podľa škôl

09.09.2019 12:00

S náležitými dokumentmi a otázkami týkajúcich sa asistentov učiteľa sa prosím obráťte na špeciálnu pedagogičku, ktorá má pridelenú vašu školu.

 

Mgr. Elena Sládeková:

ZŠ Hrnčiarska 2919/1, Zvolen

ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen

ZŠ J. Alexyho 1941/1 Zvolen

ZŠ Detva,

ZŠ Badín

ZŠ Brusno

ZŠ B.Bystrica

ZŠ Sliač
ZŠ Ziar nad Hronom
 

Mgr. Katarína Ivaničová

ZŠ Zv.Slatina, ZŠ Očová, ZŠ Kováčová, 
ZŠ P. Jilemnického 1813/1 Zvolen

ZŠ P. Jilemnického 1035/2 Zvolen

ZŠ Námestie mládeže 587/17, Zvolen

ZŠ T. Vansovej, Zvolenská Slatina

ZŠ Kováčová

ZŠ M. B. Funtíka, Očová

ZŠ Budča

ZŠ Slatinké Lazy

ZŠ Lieskovec

 

Mgr. Jana Vreteničková:

ZŠ Krupina

ZŠ Pliešovce

ZŠ Dobrá Niva

ZŠ Hontianske Nemce

ZŠ Hontianske Moravce

Spojená škola Dudince

ZŠ Litava

ZŠ Bzovík

ZŠ Hontianske Tesáre 

ZŠ J.Cígera Hronského

ZŠ E.M. Šoltésovej

 

 

 

 

 

Profesijná orientácia- prihlášky

11.04.2018 11:58

Prihlášky na vyšetrenie profesijnej orientácie žiakov 8. ročníkov podľa termínovníka možno zasielať do konca apríla, chceme Vás však poprosiť, aby ste tieto prihlášky zasielali skôr (do polovice apríla), pre naplánovanie presného harmonogramu testovania na jednotlivých školách.

 

Za porozumenie ďakujeme.