Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Všetky odborné služby sú poskytované BEZPLATNE

je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Kompetencie zariadenia, vymedzené zákonom č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), §130-136 – rozdelenie poradenských zariadení a ďalších zložiek, sú nasledovné:

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁS

CPPPaP  má v kompetencii starostlivosť o deti 

 •       vývinové poruchy učenia
 •      poruchy správania
 •      nadaní žiaci
 •       chorí a oslabení žiaci – epilepsia, psychiatrické diagnózy, alergici atď.
 •       žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredi

Poskytnutie metodického vedenia pre

 •        koordinátor prevencie
 •        školský psychológ
 •        výchovný poradca
 •        liečebný a sociálny pedagóg
 •        školy s nadanými žiakmi

 

CPPPaP Zvolen má tri pracoviská:

      Dukelských hrdinov 44, Zvolen

Kuzmányho nábrezie 18, Zvolen

Bočkayho námestie 10, Krupina

 

Na týchto pracoviskách pracuje 15 odborných zamestnancov:

Zvolen:           

 •           6 psychologičiek
 •           2 špeciálne pedagogičky
 •           2 sociálni pedagógovia
 •          1 kariérová poradkyňa
 •          1 logopedička                                                       

Krupina:

 •           1 psychologička
 •           1 špeciálna pedagogička
 •          1 sociálna pedagogička

                                         

V starostlivosti teda máme okres Krupina a Zvolen a spolu v obidvoch okresoch:

47 materských škôl

31 základných škôl

11 stredných škôl

 

NAŠA ČINNOSŤ

 

DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO

 • vzdelávacie problémy
 • výchovné problémy
 • osobnostné problémy
 • emocionálne ťažkosti
 • školská spôsobilosť
 • nadanie
 • kariérne poradenstvo

 

INDIVIDUÁLNA A SKUPINOVÁ STAROSTLIVOSŤ

 • individuálne vedenie u detí s poruchami učenia
 • individuálna a skupinová práca s deťmi a mládežou s poruchami správania
 • individuálne vedenie u detí s osobnostnými, emocionálnymi problémami
 • rozvíjajúce a stimulačné programy
 • práca s rodinou
 • adaptačné programy
 • sociálno-psychologický výcvik pre žiakov
 • skupinová práca s nadanými deťmi

 

PREVENCIA SOCIÁLNO PATOLOGICKÝCH JAVOV

 • peer program
 • prevencia šikanovania a kyberšikanovania
 • prevencia obchodovania s ľuďmi
 • prevencia užívania návykových látok
 • zdravý životný štýl
 • dospievanie, puberta, láska, výber partnera
 • prevencia porúch stravovania
 • tolerancia

 

KOOPERÁCIA

 • učitelia
 • školskí psychológovia, školskí špeciálni pedagógovia, asistenti
 • výchovní poradcovia
 • koordinátori prevencie
 • odborníci z iných rezortov
 • prednášky, besedy, workshopy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príručka dobrej praxe.pdf

 

Bojujeme, spájame sily - Svet vs. korona

 

Ako rôzne môžu nielen deti využiť čas? - 100 nápadov_OK.pdf (204,3 kB)