Vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ 16.03. 2017 a pre žiakov SŠ 22.03. 2017 - Drogy to teda nie !

30.03.2017 07:35

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa 16.marca 2017 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra uskutočnil vedomostný kvíz pre žiakov základných škôl. „Drogy, to teda nie!“ je  protidrogová prevencia a je  dôležitá a potrebná v živote mladých ľudí. Kvíz prebiehal v štyroch kolách / literárne, všeobecné vedomosti, prevencia závislosti a drogy v hudbe/. Porota pracovala v zložení : predseda : Jozef Michalík - inšpektor Mestskej polície a zástupca Mesta Zvolen, členky : Mgr. Adriana Sojaková – KKĽŠ, Mgr. Mariana Klimová – CPPPaP a Mgr. Ladislav Lietava – ORPZ vo Zvolene. Ceny a upomienkové predmety súťažiacim venovalo Mesto Zvolen, poďakovanie patrí Ing. Lenke Balkovičovej – primátorke mesta. Knižnica odmenila žiakov diplomami a knižnými cenami. Víťazom kvízu sa stali žiaci z V. ZŠ /b/, na druhom mieste boli žiaci IX. ZŠ a žiaci V. ZŠ /a/, na treťom mieste skončili žiaci zo ZŠ Dominika Sáviu vo Zvolene. Aj žiaci v publiku za svoje vedomosti boli odmenení knižnými cenami. Porota, pedagógovia a všetci prítomní žiaci  pozitívne zhodnotili úroveň, priebeh aj význam kvízu. Aktivity zamerané na prevenciu majú zmysel a opodstatnenie  aj pre zamestnancov knižnice, ktorí tieto podujatia pripravujú.

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene  sa 22. marca 2017 uskutočnil vedomostný kvíz pre študentov stredných škôl „Drogy, to teda nie!“ Kvízu sa zúčastnili študenti z piatich zvolenských stredných škôl. Kvíz prebiehal v štyroch kolách : literárne, prevencia kriminality, prevencia závislosti a drogy v hudbe. Odborná porota pracovala v zložení : predseda : Jozef Michalík – inšpektor Mestskej Polície a zástupca Mesta Zvolen, členky : Mgr. Adriana Sojaková – KKĽŠ, Mgr. Sylvia Tichá – CPPPaP a Mgr. Ladislav Lietava – ORPZ vo Zvolene. Hodnotné ceny a upomienkové predmety súťažiacim venovalo Mesto Zvolen. Poďakovanie patrí Ing. Lenke Balkovičovej – primátorke mesta. Knižnica odmenila študentov diplomami a knižnými cenami. Na prvom mieste sa umiestnili študenti Gymnázia Ľ. Štúra, druhé miesto získala  Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, tretí skončili študenti zo strednej priemyselnej školy dopravnej. V prestávkach medzi jednotlivými kolami súťažili študenti v publiku „blesková otázka – blesková odpoveď“. Vedomostnú úroveň a pripravenosť študentov v otázkach prevencií pozitívne hodnotili členovia poroty a organizátori kvízu.